Selecteer een pagina

allAlgemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar “ik” of “mijn” staat wordt het bedrijf VrijheidInZicht bedoeld, en alle andere handelsnamen onder KvK 34334105 geregistreerd (zoals Heartcentre, YogAletta en OnbeperktBeperkt).
VrijheidInZicht is een platform opgezet door
Heartcentre (voorheen YogAletta)/ Aletta van Oostveen
Aalsmeerderweg 230, appt 40
Aalsmeer, NH 1432CW
Nederland
KvK 34334105
Contact via: info@vrijheidinzicht.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname online programma’s, modules of lespakketten

2.1 Alle online programma’s, modules en lespakketten die worden aangeboden op VrijheidInZicht (en Heartcentre.nl en OnbeperktBeperkt.nl), (hierna genoemd: programma) zijn bedoeld voor mensen die interesse hebben in Yoga, Pilates en welzijn; zowel beginners als gevorderden en yogadocenten.
De houdingen en oefeningen worden in diverse vormen aangeboden ter inspiratie. In geen enkel opzicht pretendeer ik volledig te zijn: yoga is een veel omvattende beoefening en leefstijl.
2.2 In het programma deel ik mijn kennis, ervaring en tips. Je krijgt de bouwstenen in de vorm van online teksten, audio- en video instructies.
Zelf ben je ervoor verantwoordelijk dat je de ontvangen kennis omzet naar de praktijk. Naast het volgen van de online lessen dien je hiervoor zelf tijd te reserveren. Het resultaat is afhankelijk van je eigen inzet en betrokkenheid bij het programma en je eventuele deelname in de (besloten) Facebook groep. Wel zal ik me inspannen om je de juiste handvatten te geven voor een relaxter leven. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk programma je hebt aangeschaft. De ondersteuning staat omschreven op mijn website, www.vrijheidinzicht.nl. Mijn programma’s zijn er voor bedoeld om je te helpen jezelf te ontwikkelen en lekkerder in je vel te komen. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij voor jezelf doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou.
3.3 Ook ben je zelf verantwoordelijk voor een stabiele internet verbinding op de plek waar je het programma wilt volgen. Bewaar je inlog link en -gegevens goed voor een soepele start van je sessies.

Artikel 3 Eigen risico

3.1 Deelname aan het programma is geheel op eigen risico. Jij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen lichamelijke gezondheid, keuzes en consequenties. Aletta van Oostveen en/of VrijheidInZicht en/of Onbeperkt Beperkt en/of YogAletta kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor jouw beslissingen, acties, consequenties en resultaten. Dit geldt voor elk moment en onder alle omstandigheden.
3.2 Ik verwacht dat je bij lichamelijke of geestelijke klachten eerst zelf overlegt met je (huis)arts of je mag deelnemen aan dit programma.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van de programma’s staan op de website https://www.vrijheidinzicht.nl en andere websites (Heartcentre.nl en OnbeperktBeperkt.nl).
4.2 Betaling is in een (1) keer.
4.3 Aanbiedingen en tarieven zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of prijswijzigingen.
4.4 Mocht het zijn dat je door een belangrijke reden niet mee kunt doen aan het programma ‘Meer Flow in je leven’ in de afgesproken periode, dan kan dit altijd nog later gedaan worden. De video’s blijven staan. De inhoud van de overige programma’s, modules en lespakketten is beperkt beschikbaar: de prijs is bepaald op basis van een bepaalde geldigheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van je sessies binnen de geldigheid.
4.5 Veertien, (14) dagen na datum overeenkomst is het niet meer mogelijk om deelname aan het volledige programma ‘Meer Flow in je Leven’ te annuleren en ben je het volledige deelnemersgeld verschuldigd.

Artikel 5 Gebruik materialen (teksten, audio en video): auteursrecht

5.1 De teksten van de webpagina’s op https:/www.onbeperktbeperkt.nl , https://www.vrijheidinzicht.nl en Heartcentre.nl, de audio- en videobestanden van het programma en de mails zijn door mij ontwikkeld en geschreven. Hier zit veel energie, tijd en geld in en de maandelijkse serverkosten lopen door. Op alle programma’s is auteursrecht van toepassing. Bij aankoop/ inschrijving stem je er automatisch mee in dat elke overtreding hiervan onbetwist leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal 10.000 euro per overtreding, plus een vergoeding van alle juridische kosten en aanvullende schadeclaim, evenals onmiddellijke blokkering van de toegang tot de online academie.

Tijdens de duur van het programma mag je de materialen voor jezelf gebruiken. Dit is dus voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan deze te downloaden, op te nemen, te kopiëren, verspreiden of te delen met derden, tenzij ik jou hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. Het is wel toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media onder vermelding van ‘Bron: Aletta van Oostveen, VrijheidInZicht.nl’, evenals inschrijflinks voor programma’s en weggevers. De pagina’s of inlog gegevens van dit programma zelf mag je niet delen. Bij twijfel: niet doen. Vraag toestemming per e-mail via info@vrijheidinzicht.nl.
5.2 Het is tevens niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen van de betaalde programma’s toegankelijk te houden voor mijn deelnemers, maar ik kan dit niet garanderen. Het huren van goede opslaglocaties voor video’s en audio kost geld. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Dit geldt alleen voor lang lopende programma’s, zoals ‘Meer Flow in je Leven’. Bij korter geldige programma’s zal een uitlooptijd gelden. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet aan mij doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht van jou, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven of niet aan mij kenbaar is gemaakt, kan ik niet in behandeling nemen of verhelpen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van het betreffende programmaonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid voor lichamelijke blessures, angstaanvallen etc. is uitgesloten.
8.2 In geval van lichamelijke of geestelijke klachten verwijs ik altijd eerst naar een arts die toestemming geeft of je yoga mag beoefenen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van consumenten. Ik verstrek deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer: een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Vrijheidinzicht en de consument in kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument. VrijheidInZicht houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen. Zie ook https://www.onbeperktbeperkt.nl/privacy

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan het arrondissement Noord-Holland.
11.3 Onthoud dat het mijn missie is om mijn medemens te helpen, door ‘hulpmiddelen’ aan te reiken om vervolgens zelf meer welzijn in het leven te creëren. Deze intentie staat voor mij altijd voorop en bepaalt als eerste mijn acties en keuzes.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

Aletta van Oostveen-Moen, 10 november 2019, update 10 april 2022

 

Ga naar de inhoud